Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene draagwijdte der voorwaarden

1.

Elke afwijking van onderhavige voorwaarden dient vooraf en op uitdrukkelijke wijze schriftelijk overeengekomen te zijn.

2.

Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3.

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, doch slechts geldig voor een periode van 30 dagen. Ze worden pas definitief na het overschrijden ervan kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding ten onze laste. Plaatsing en aanvaarding van bestelling

4.

Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de prijs overeengekomen is. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Omvang van de bestelling

5.

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending onze mededeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

6.

Indien de installatie door onze firma wordt uitgevoerd, dan wordt het product geleverd, getest en in dienst gesteld door onze firma of de door haar aangeduide persoon en wordt door de klant in ontvangst genomen. Het product wordt door onze firma geleverd op het door de klant aangeduide adres en op de vastgestelde datum of binnen de vastgestelde termijn aangeduid op bestelbon/offerte/overeenkomst zoals aanvaard door onze firma.

7.

De installatiekosten vallen geheel ten laste van de klant. In elk geval moet deze laatste erop toezien dat het product wordt opgesteld op een plaats waar een rationele opstelling mogelijk is en waar de montering, het gebruik en de onderhoud onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Indien nodig, zorgt de klant op eigen kosten voor het aanbrengen van de elektrische aansluitingen en/of de aardingen die nodig zijn voor de werking van het product, op de door onze aangeduide plaatsen. Hierbij dienen de voorschriften van het ‘Belgisch Elektrotechnisch Comité’ te worden nageleefd.

 

Prijsbepaling en herziening

8.

Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedde en sociale lasten geldig op de datum van het opstellen van de offerte. Zij zijn steeds herzien baar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. De herziening gebeurt op basis van de formule p=P(a.s/S + b.i/I+c).

9.

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Leveringen en termijnen

10.

Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van de werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdig in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichting op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz.… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

11.

De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werk of werken weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

12.

Indien de levering Franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelde slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.

13.

De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf of de plaats waar de werken/ herstellingen worden gedaan, dienen door de klant in het voordeel van onze gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

14.

Bij levering door onze firma dient de klant of – een door hem aangeduide persoon – na te gaan of het product overeenstemt met het in de overeenkomst of waarborgcertificaat omschreven product. Uitgezonderd in geval van verborgen gebreken is de aanvaarding van de levering zonder voorbehoud door de klant van rechtswege definitief en onherroepelijk. Uitgezonderd ingeval van verborgen gebreke, zal de afwezigheid van protest binnen de zeven (7) werkdagen na de ontvangst van het product door middel van een per post aangetekende brief aan onze firma, gelijkgesteld worden met een aanvaarding zonder voorbehoud van de klant. Eenzelfde termijn vanaf de indienststelling dient door de klant in acht genomen voor de bezwaren inzake de installatie en de in dienststelling van het product door onze firma. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onze firma dat de natuur, hoeveelheid en waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Eventuele terugzending schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op.

 

Aansprakelijkheid voor schade

15.

De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elke schade verwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

16.

De koper erkent uitdrukkelijk dat onze firma in geen geval voor commerciële, technische of financiële schade ten gevolge van een werking- of installatie fout der geïnstalleerde producten kan instaan.

17.

Conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.

18.

De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.

 

Beëindiging

19.

Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn aan de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding aan 20% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

20.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken.


Aanvaarding der werken

21.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of gebreken hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaard deze uitvoeringsregels.

22.

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekende schrijven.

23.

Speelt de eerder aangehaald wet wel dan moet de klant ons per aangetekende schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

 

Oplevering

24.

Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de lichte verborgen gebreken betreft.

25.

Bij gebreke aan voorlopige keuring vanwege de bouwheer, zal deze bij aangetekend schrijven verzocht worden binnen de 15 dagen het verzoek te laten doorgaan. Eenmaal deze termijn verstreken, zal de voorlopige aanvaarding beschouwd worden als verkregen sinds het einde van de bovenvermelde periode van 15 dagen.

26.

In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna vernoemde artikel worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

27.

In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de installatie door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

 

Waarborg

28.

De duur van de waarborg bedraagt twee jaar, behoudens tegenstijdige contractuele bepalingen. De termijn neemt een aanvang op de datum van de levering van het product. De waarborg is slechts geldig voor zover de klant het product in normale omstandigheden en als een goede huisvader gebruikt. De waarborg zal enkel worden toegestaan op voorlegging van de factuur, het kasticket of het door onze firma ingevulde certificaat ad hoc.

29.

Ingeval van defect zal onze firma redelijkerwijze maatregelen nemen teneinde het product opnieuw goed te doen functioneren. Enkel onze firma bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn.

30.

Naargelang hetgeen op het waarborgcertificaat is voorzien, dient de klant contact te nemen met de bevoegde technische dienst of moet hij het defecte product aan onze firma terugbezorgen, in de oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt. Naargelang van de aard van het defect wordt het product ter plaatse hersteld, omgewisseld of naar de werkplaats gebracht. De waarborgtermijn toepasselijk op een hersteld of een vervangen product verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte product, maar zal echter niet minder bedragen dan drie (3) maanden. Indien het om meer complexe producten gaat of indien de klant daar uitdrukkelijk om verzoekt, dan kan onze firma de herstelling van het product op het installatie-adres uitvoeren. Indien een herstelling ter plaatse onmogelijk blijkt, dan stelt de technicus/monteur de klant hiervan op de hoogte en verwijdert hij met een akkoord van de klant het defecte product.

31.

De waarborg heeft geen betrekking op onder meer alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop: schade, storingen en defecten die te wijten zijn een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt zoals schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, niet-naleving van de instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht, vervanging of herstelling van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes, en dergelijke) vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden (batterijen, papier, inkt en dergelijke) en levering van reinigingsproducten.

32.

De waarborg is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door onze firma werden aangeduid. De waarborg is eveneens niet van toepassing indien de klant fabricagenummers en/of de merktekens van het product wegneemt of vervalst.

33.

Tenzij anders overeengekomen, heeft de waarborg alleen betrekking op wisselstukken. Onderhoud en herstellingen zullen op de vraag van de klant/koper uitgevoerd worden door onze firma of een hiertoe aangeduid persoon/maatschappij. De koper/klant kan een onderhoudscontract afsluiten met onze firma. Onze firma behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit dit contract geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen die dan ondergeschikt en overgenomen worden in de rechten en plichten van onze firma.

34.

Indien het product niet door onze firma werd geïnstalleerd of indien de waarborgtermijn ervan verlopen is, dan zal de aanvaarding van de aanvraag om technische bijstand afhankelijk zijn van een voorafgaande technisch onderzoek van het product door onze firma, op kosten van de klant.

 

Klachten

35.

Iedere klacht (wegens zichtbare gebreken) dient te geschieden bij aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van installatie en binnen de acht kalenderdagen vanaf verzending factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van aanvaarding, van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaande factuurboek of opname Btw-aangiftes. De klacht dient een duidelijke omschrijving te omvatten met opgave van de factuur waarmee de desbetreffende diensten of goederen zijn gefactureerd. Indien de klacht gegrond wordt beschouwd, dienen wij enkel over te gaan tot vervanging van de gebrekkige goederen, zonder dat er enige vergoeding kan worden gevorderd door rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

36.

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geld evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slecht een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. De koper is niettemin verantwoordelijk voor deze goederen en blijft aansprakelijk voor hun eventuele beschadiging of verlies.

37.

Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijn verlaten. De klant staat van levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

 

Betalingsmodaliteiten

38.

Al onze bestellingen, leveringen, facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijk zetel. De facturen worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard, behoudens tegenbericht binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum en op wijze zoals voorzien in artikel 35.

39.

De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

40.

Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar

 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

41.

Bij niet-betaling op de vervaldag, conform de wetgeving inzake laattijdige betalingen, zal integraal op het hele som en indien aankleven reeds opeisbaar zijn een forfaitaire vermeerdering van 10% aangerekend worden.

42.

Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.

 

BEVOEGDHEIDSBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

43.

Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor levering in België als in het buitenland.

 

COMPENSATIE VAN RECHTSWEGE BIJ FAILLISSEMENT

44.

Bij faillissement van de klant, zullen de openstaande schuldvorderingen van onze firma, van rechtswege gecompenseerd worden met de openstaande schulden van de klant ten opzichte van onze firma.